Composició del Consell Escolar

El Consell escolar d’un centre públic està integrat per:

 • El director o directora, que el presideix.
 • El cap o la cap d’estudis.
 • Un o una representant de l’ajuntament.
 • Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre.
 • Els i les representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells/es i entre ells/es.
 • Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
 • El secretari o la secretària del centre del centre no és membre del consell escolar però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

Composició de Consell escolar del CEIP Rodamilans:

 • El director: Joan Gual Bergas
 • La cap d’estudis: Míriam Montes Guidux
 • El representant de l’ajuntament: Miquel Gelabert Font
 • Els i les representants del professorat: Miquela Barceló Alzamora, Maria Riutort Ribot, Miquel Mascaró Pastor, Isabel Mayol Manera, Maria Capó Tous
 • Els i les representants dels pares i mares o tutors: José Manuel Garcia Mena, Pep Oliver Ramis, Tomeu Jaume Forteza, Maria Isabel Vera Jaume
 • Representant del personal d’administració i serveis: Anna Díaz Lorca
 • La secretària: Joana Mª Munar Vallespir

 

 

Anuncis