Competències del Consell Escolar

1.  Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació  anual del centre i aprovar el projecte educatiu i les seves modificacions, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la planificació i l’organització docent.

2.  Elaborar informes, a petició de l’administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat.
3.  Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi segons marca la llei.
5.  Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s’atenguin a la llei vigent.
6.  Aprovar el projecte de pressupost del centre i el rendiment de comptes.
7.  Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris.
8.  Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres,    entitats   i organismes.
9.  Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre.
10. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta Llei.
11. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
12. Els consells escolars de centre podran establir convenis de col·laboració amb associacions culturals o entitats sense ànim de lucre per al desplegament d’activitats extraescolars i complementàries, en virtut d’allò que disposin les Administracions educatives.
13. Qualsevol altra que li sigui atorgada per l’administració educativa.

Anuncis