Renovació del Consell Escolar

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director o directora del centre públic, amb quinze dies d’antelació, dintre del període que fixa la Conselleria d’educació i universitat.

Les vacants del consell escolar s’han d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d’ocupar la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.

La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.

Renovació del Consell Escolar Curs 2016-17

Benvolgudes famílies.

Vos comuniquem que properament hi haurà eleccions de pares/mares per formar part del Consell Escolar.

El calendari de les eleccions és el següent:

13-10-16 Exposició dels censos de pares i mares al tauló d’anuncis de secretaria.

Teniu temps de reclamar, si veieu alguna errada, fins dia 16-10-16 a la secretaria.

17-10-16 A les 14 h. finalitza el termini per reclamacions al cens.

19-10-16 Es publicaran els censos definitius.

A partir d’aquesta data podreu presentar la vostra candidatura per formar part del Consell Escolar.

28-10-16 A les 14 hores fi del termini de presentació de candidatures.

31-10-16 A les 14 hores sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Mesa Electoral entre tots els components del cens, excloent les persones candidates.

02-11-16 Publicació de les candidatures provisionals i el resultat del sorteig dels membres de la Mesa Electoral.

08-11-16 A les 14 h. fi del termini de reclamacions a les candidatures provisionals.

10-11-16 Proclamació candidatures definitives. Inici de la campanya electoral.

Si el dia de les eleccions no podreu venir a votar, podeu passar per secretaria a recollir els sobres i la papereta, i deixar el vostre vot a secretaria, a la bustia del centre o votar per correu, sempre abans del dia de les eleccions.

21-11-16 Fins a les 14’30 hores podreu presentar el vot a secretaria. Indispensable dur fotocòpia DNI del votant.

22-11-10 VOTACIONS de 18 h fins a 21 h

En acabar l’escrutini, en cas d’empat, es procedirà al sorteig entre les candidatures empatades. Es recomana als candidats assistir al recompte de vots.

Vos animam a que vos presenteu com a candidats si voleu participar activament de la nostra comunitat educativa i a tots i totes vos esperam per votar dia 22 de novembre.

Anuncis