SOL·LICITUD DE PLAÇA

Recollida de sol·licituds, a partir del 5 de maig

Presentació de sol·licituds, del 9 al 20 de maig

  • LLOC: Secretaria del centre.
  • HORARI:  De dilluns a divendres de 9 a 9’30 h. i de 13’30 a 14 h. (Per favor respectau l’horari)

 

S’ha d’adjuntar la següent documentació:

  • Fotocòpia del llibre de família (totes les pàgines escrites)
  • Fotocòpia del DNI dels pares i de l’alumne si en té.
  • Certificat d’empadronament.
  • Fotocòpia Cartilla vacunes.
  • 3 fotografies de carnet (si l’alumne és d’Educació Infantil)
  • Fotocòpia llibre família nombrosa, si és el cas.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència judicial o conveni regulador, part REGIM VISITES

Visitau el següent enllaç per més informació


PROCÉS D’ADMISSIÓ D’INFANTIL I PRIMÀRIA

Segon el BOIB Extraordinari de 13 de maig , s’ha modificat el calendari del procés d’admissió d’Educació Infantil i Primària.
El termini de presentació de sol·licituds acaba dia 23 de maig.